Meer geld beschikbaar voor stages in de zorg

Het subsidieplafond van het Stagefonds Zorg is eenmalig opgehoogd. Voor het studiejaar 2021-2022 is 179,5 miljoen euro in plaats van de gebruikelijke 112 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet hoopt dat dit zorgaanbieders stimuleert meer stageplaatsen te realiseren in de nasleep van de COVID-19-pandemie. 

Stageplaatsen uitbreiden en begeleiding verbeteren

Het Stagefonds zorg voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van het aanbieden van stages voor opleidingen in de zorg. Met het subsidiegeld kunnen zorgaanbieders het aantal stageplaatsen uitbreiden en de stagebegeleiding verbeteren.

Arbeidsmarkttekorten aanpakken

Om de arbeidsmarkttekorten in zorg en welzijn aan te pakken is het van groot belang dat voldoende mensen worden opgeleid voor werk in deze sector. Stages vormen een belangrijk deel van de zorgopleidingen. In zorg en welzijn is ook sprake van een structureel tekort aan begeleidingscapaciteit van stagiairs. De begeleidingscapaciteit is als gevolg van de COVID-19-pandemie nog verder onder druk komen te staan. In 2021 werd het budget voor de Stagefonds Zorg daarom incidenteel opgehoogd met 13 miljoen euro. De personeelstekorten zijn echter onverminderd groot gebleven, daarom is opnieuw besloten tot een extra impuls.

Subsidie innovatieve stages stopt

Alternatieve subsidievormen, zoals een subsidie gericht op innovatieve vormen van stagebegeleiding, krijgen geen vervolg. De alternatieven zouden een te grote administratieve last voor de stageaanbieders opleveren, bleek uit een verkenning.

Aanvraag en verantwoording 

Zorginstellingen kunnen tot en met 1 oktober 2022 via subsidieportaal DUS-I een aanvraag indienen voor het Stagefonds Zorg. Zorginstellingen vragen de subsidie uit het Stagefonds Zorg achteraf aan, na het afronden van het schooljaar. De aanvraag tot en met 1 oktober 2022 gaat dus over stages tijdens studiejaar 2021-2022.

Subsidieregeling verlengd

Onlangs maakte Conny Helder (VWS) bekend dat de subsidieregeling Stagefonds Zorg II met 5 jaar wordt verlengd. De nieuwe einddatum is 1 augustus 2027. Ook is de regeling op een aantal punten gewijzigd.

Nieuwsbrief ZMT!

Schrijf je in voor de ZMT!-nieuwsbrief, en ontvang het ZMT!-nieuws wekelijks in je mailbox.

Schrijf je in